Akreditované študijné programy

Na Fakulte umení TU v Košiciach sa uskutočňuje trojstupňový model vysokoškolského vzdelávania:

 

1. stupeň  - bakalársky (titul Bc.)

 

1.- 4. ročník v študijných programoch:

 

- >       Architektúra a urbanizmus

- >       Dizajn

- >       Voľné výtvarné umenie

 

1. stupeň štúdia:

je 4-ročný (8 semestrálny), zameraný na základnú orientáciu študentov vo výtvarných, technicko-konštrukčných a humanitných disciplínach, v dizajnérskej, výtvarno-umeleckej tvorbe a architektonickom navrhovaní. Študenti tu získavajú aj poznatky z teórie a dejín umenia. Je ukončený štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky a obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Absolventi môžu nastúpiť do praxe ako odborníci v architektonickej a dizajnérskej praxi, ako výtvarníci v slobodnom povolaní na príslušnom stupni činnosti , resp. pokračovať v štúdiu na druhom stupni.

 

2. stupeň - magisterský (titul Mgr.art.)

 

1.- 2. ročník v študijných programoch:

 

- >      Dizajn

- >      Voľné výtvarné umenie

 

2. stupeň - inžiniersky (titul Ing. arch.)

 

1.- 2. ročník v študijnom programe     - >     Architektúra a urbanizmus

 

2. stupeň štúdia:

je 4-semestrálnym cyklom, zameraným na zdokonalenie profesionálnych schopností vo zvolenom študijnom programe, resp. odbore. Obsah štúdia tvorí komplexná syntéza teoreticko - odborných poznatkov v tvorivej návrhárskej, vedecko - výskumnej, manažérskej a praktickej realizačnej činnosti v architektonickej, dizajnérskej, resp. výtvarnej tvorbe v oblasti voľného umenia. Zmyslom tohto štúdia je maximálne prehĺbenie príslušnej profesionálnej orientácie v rámci jednotlivých študijných programov a odborov. Druhý stupeň je ukončený štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z profilujúceho programu, resp. odboru a obhajoby záverečnej diplomovej práce.

 

3. stupeň - doktorandský (titul ArtD.)

 

4-ročný študijný program - denná forma   ->    Dizajn

5-ročný študijný program - externá forma ->    Dizajn

 

4-ročný študijný program - denná forma   ->    Voľné výtvarné umenie

5-ročný študijný program - externá forma ->    Voľné výtvarné umenie