Školné a poplatky spojené so štúdiom

 

Akademický rok 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamy

 

Školné za  nadštandardnú dĺžku štúdia alebo za súbežné štúdium v akad. roku 2018/2019

 

Študentom, ktorí v akad. roku 2018/2019 prekročia štandardnú dĺžku štúdia (budú študovať Bc. stupeň viac ako 4 roky a Mgr./Ing. stupeň viac ako 2 roky) alebo u nich pôjde o súbežné štúdium, vzniká povinnosť uhradiť školné vo výške 665,- Eur/ akad. rok.

 

Metodický pokyn k zníženiu, odpusteniu, odloženiu termínu splatnosti alebo vráteniu školného

 

Žiadosť o zníženie, odpustenie, vrátenie školného a odloženie termínu splatnosti|  stiahni

 

Podpísanú žiadosť o zníženie, odpustenie školného a odloženie termínu splatnosti v akad. roku 2018/2019 je potrebné doručiť na Študijné oddelenie Fakulty umení TUKE , Vysokoškolská 4, 2. posch. č. d. 278 do 30. 06. 2018.