Profil absolventov študijných programov

 

Študijný program Architektúra a urbanizmus

 

Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.)
Je vzdelaný v základnej rovine poznatkov z odboru a môže nastúpiť do praxe ako odborník v projektovom, investičnom procese alebo vedení stavby, príp. na stavebných úradoch, resp. môže pokračovať v inžinierskom štúdiu.

 

Absolvent inžinierskeho štúdia (Ing. arch.)
Spĺňa kritériá direktívy Rady Európy č. 85/384/EHS pre kvalifikáciu v architektúre. Jeho umelecko - architektonický profil je prehĺbený o odborné vedomosti z predmetov teórie konštrukcií pozemných stavieb, statických, ekonomických a technologických disciplín. Nadobudnuté vedomosti mu umožňujú komplexné zvládnutie celého procesu prípravy stavby od architektonického návrhu po konštrukčno-výtvarné zvládnutie detailu, resp.realizáciu stavby. Štúdium je realizované formou štyroch vertikálnych ateliérov, vedených významnými architektmi.

 

Študijný program Dizajn

 

Absolvent odboru je kreatívnym odborníkom, ktorý vo svojom odbornom profile integruje skúsenosti a zručnosti v oblasti výtvarnej, dizajnérskej a technickej tvorby. Svojou tvorbou prispieva k dokonalejšiemu uspokojovaniu úžitkových a estetických potrieb človeka, k humanizácii techniky a k tvorbe  prostredia. Štúdium je zamerané na rozvoj výtvarného talentu a vedomostí v oblasti dizajnu, tvarovania, vizuálneho umenia, konštrukcie, technológie výroby, ergonómie, ekológie, počítačovej podpory a komunikačného dizajnu.

 

Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.)
Môže pracovať ako odborník na riešenie čiastkových úloh dizajnérskej tvorby v projekčných ústavoch, dizajnérskych, architektonických a reklamných ateliéroch. Je pripravený na tvorivú spoluprácu s dizajnérmi (Mgr.art. ), architektmi, projektantmi a konštruktérmi.

 

Absolvent magisterského štúdia (Mgr. art.)
Je schopný profesionálne reagovať na požiadavky praxe v oblasti dizajnu výrobkov v priemysle, riešení vizuálnej komunikácie, tvorby  fremnej identity, pri uplatnení dizajnu v oblasti  digitálnych médií a v novej ekonomike (e-biznis). Uplatní sa ako samostatný dizajnér a môže pôsobiť v dizajnérskych, projekčných a konštruktérskych útvaroch podnikov, v pedagogických činnostiach, v poradenstve a v markengových službách.

 

Absolvent doktorandského štúdia (ArtD.)
Je pripravený, po praktickej aj teoretickej stránke, na špecializovanú tvorbu vo svojom odbore, na zvládnutie tvorivých riešení na intermediálnej a interdisciplinárnej úrovni, je schopný pracovať v oblasti výskumu. Dokáže kriticky posudzovať tvorbu v oblasti dizajnu, prispievať k rozvoju publicistiky a vzdelávania v odbore.

 

Študijný program Voľné výtvarné umenie

 

Výučba v tomto odbore vedie k slobodnému rozvíjaniu individuálnej kreativity poslucháčov v širokom rozpätí od aplikovania klasických postupov (štúdium ľudského tela a anatómie) až po najsúdobejšie výrazové prostriedky výtvarného umenia (objekt, inštalácia, performancia a pod.). Odborným vedením pedagóga je študent smerovaný k tomu, aby samostatne formuloval a gradoval svoj výtvarný program, ktorý najviac zodpovedá jeho danostiam a naturelu. Popri rozvíjaní tvorivých schopností v nosnom odbore (profilujúce ateliéry Grafiky a experimentálnej tvorby, Súčasného obrazu, Slobodnej kreativity- 3D, Nových médií) si študent osvojí aj základné poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry, estetiky, technológie, filozofie a psychológie.

 

Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.)
Je schopný samostatnej výtvarnej práce, získa prehľad o výtvarnej kultúre a bude dostatočne remeselne zručný na to, aby spolupracoval s ďalšími profesionálmi.

 

Absolvent magisterského štúdia (Mgr. art.)
Je schopný na profesionálnej úrovni definovať a riešiť výtvarné problémy autentickým a vizuálnym jazykom, kooperovať s ďalšími odborníkmi pri realizácii v architektúre (prípadne pedagogicky pôsobiť)
a tak prispievať k formovaniu kultúrneho povedomia a k zvyšovaniu úrovne duchovnej a hmotnej výtvarnej kultúry v našom prostredí.