Ateliér Industrial

Ateliérová výuka je zameraná na, štúdium ktoré profiluje absolventa k samostatnosti dizajnérskej tvorby jednoduchých i zložitých dizajnérskych projektov, v oblasti predmetného sveta technologickej produkcie, v dimenzií všeobecných aktivít človeka s akceptáciou špecifík interdisciplinárneho prístupu s dôrazom na šírku a zložitosť problematiky pri teoretickom a praktickom osvojení metodológie a akceptácií vlastných tvorčích procesov s otváraním priestoru pre rozvoj individualizmu i ekosociálneho vedomia. Študenti sú vedení k spôsobilosti tvorby koncepcií nadčasového rámca pri zohľadnení súčasných i budúcich trendov aplikáciou vedeckých poznatkov. Snaha je zameraná na vytvorenie podmienok a systémového budovania a rozvíjania umeleckej a technickej tvorivosti, invencie pri stimulácií a rozvíjaní miery výtvarného a technického talentu, pri rozširovaní vedomosti v oblasti humanitných, prírodných, technických disciplín ako i hraničných vedných disciplín. Problémy sú riešené s cieľom uplatňovania mechanizmov budovania aktívnej tvorivej fantázie, pri búraní stereotypov myslenia a postupného získavania tvorivej profesnej intuície a návykov.

 

Docent:

doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD.

 

Odborný asistent:

Ing. Eduard Weiss, ArtD.

 

 

Galéria