Ateliér nových médií

 

Docent:

doc. MgA. Michal Murin, ArtD.

 

Odborní asistenti:

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Mgr. MgA. Lena Jakubčáková, PhD.

 

Ateliér nových médií generuje od roku 2003 koncepcie a vízie, ktoré sú ovplyvňované aj živou študentskou základňou, vďaka čomu je flexibilný, otvorený (a nepredvídateľný). Aktivita študentov je vždy esenciálnou a individuálnou záležitosťou. Viacerí absolventi košickej Fakulty umení sú dnes nielen aktívnymi umelcami, ale i organizátormi, kurátormi či pedagógmi. Inter-doba (inter-netový, inter-disciplinárny, inter-nacionálny) kladie na jednotlivca zvýšené nároky, keďže „nepraktická“ kultúrna sféra je síce inter-esantná, no nie veľmi lukratívna. Aj z tohto pohľadu je koncepcia ANM aktuálna – poskytuje študentom orientáciu v širokom spektre postmediálneho a hybridného umenia, ako aj „praktickú“ kombináciu umeleckého a technologického myslenia, pričom Ateliér je stále súčasťou campusu Technickej univerzity v Košiciach. Univerzitná medzifakultná kolaborácia je však výzvou nielen z pohľadu budúcej profilácie Ateliéru, ale aj Fakulty umení ako celku. Hlavnou tendenciou Ateliéru je byť čo najviac kompatibilný a reakcieschopný zoči-voči digitálnej kultúre. Všetky vyššie spomenuté aktivity Fakulty umení a Ateliéru nových médií majú jediný cieľ: vzbudiť aktívny záujem mladých ľudí o túto širokú umeleckú oblasť a naučiť ich jazyku a slangu new media.

 

Ateliér fotografie vznikol na Katedre výtvarných umení a intermédií pod Ateliérom nových médií v roku 2011 iniciatívou významného fotografa a predstaviteľa legendárnej Slovenskej novej vlny Ruda Prekopa (Pražáka z Košíc), ktorý tiež pôsobí na pražskej FAMU. Počiatky záujmu o fotografiu na fakulte však siahajú do čias pôsobenia pedagóga Mgr. art. Tomáša Agata Blonského, ArtD. Od roku 2012 začal viesť košický ateliér spolu s doc. Prekopom aj ďalší významný fotograf prof. Ľubo Stacho, ktorý od školského roku 2013/2014 prevzal celé jeho vedenie. V roku 2014 však ateliér opustil aj on a naďalej pôsobí ako vedúci v ateliéri Laboratórium fotografie na bratislavskej VŠVU. Ich asistentkou sa od roku 2013 stala Lena Jakubčáková, dokumentaristicky orientovaná absolventka Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, ktorá v ateliéri pôsobí aj v súčasnosti a je dočasne poverená aj jeho vedením. V školskom roku 2014/2015 v ateliéri pôsobila Mgr. art. Katarína Hudačinová, absolventka Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby tejto fakulty, ktorá sa od začiatku svojej tvorby venuje experimentálnej fotografii a jej presahom do iných médií. V súčasnosti sa študentom fotografie spolu s Jakubčákovou venuje aj PaedDr. Mgr. art Boris Vaitovič, ArtD. Aj keď Ateliér fotografie je prakticky už niekoľko rokov piatym, samostatne fungujúcim ateliérom na KVUaI, oficiálne spadá pod Ateliér nových médií, kde sa pred vznikom nášho ateliéru fotografii venovalo tiež niekoľko študentov. Pri verejnom prezentovaní sa preto často uvádzajú názvy oboch ateliérov, ktoré sú naďalej v blízkom prepojení, o čom svedčia aj napr. spoločné ateliérové prezentácie pod vedením doc. Murina či niektoré spoločné zadania semestrálnych prác.

 

Galéria

Ateliér nových médií

 

 

Ateliér fotografie