Ateliér slobodnej kreativity 3D

 

V rámci Ateliéru slobodnej kreativity 3D je študentovo bádanie smerované k reflexii a sondovaniu okolia, aktuálnych sociálno – spoločenských javov, či vlastného – subjektívneho uvažovania o sebe samom. Teoretický prehľad študenta je prehlbovaný formou individuálnych či kolektívnych prezentácií, spoločných diskusií s pozvanými umelcami a teoretikmi, ale aj odborníkmi z iných oblastí či štúdiom literatúry týkajúcej sa zásadných otázok umenia a filozofie. Pri samotnej magisterskej semestrálnej práci sa očakáva nastolenie vlastného autorského programu, ktorý je prejavom autonómneho umeleckého myslenia študenta. Rovnako tak sa vyžaduje zvládnutie a zúročenie praktických znalostí počas štúdia v ľubovoľnom médiu od klasického sochárstva až po konceptuálne projekty či video.

 

 

Profesor:

prof. Juraj Bartusz, akad. sochár

 

Docent:

doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD.

 

Odborní asistenti:

Mgr. art. Marián Straka, ArtD.

MgA. Ivan Novotný

 

Doktorand:

Mgr. art. Erik Sikora

 

Technický pracovník:

Mgr. art. Michal Machciník

 

Galéria