Fond na podporu umenia

 

Ministerstvo kultúry SR upozorňuje, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia (FPU).

 

Zoznam projektov, podporených v roku:

 

2016

Innovation studio

Campus Gallery

Sýpky Hranovnice

 

2017

Konferencia GVE

Status krajinára

 

 

VEGA

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

 

Základné dokumenty

 

Plán činností VEGA - na rok 2018

 

On-line systém na elektronickú správu agendy VEGA

 

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA - so začiatkom riešenie v roku 2019

 

Termín: do 27/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGA

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

 

Základné dokumenty

 

Plánovaný harmonogram činností KEGA - na rok 2018

 

Formulár žiadosti o dotáciu, ročnej a záverečnej správy  + pokyny na vypĺňanie

 

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty - so začiatkom riešenia v roku 2019

 

Termín: do 27/04/2018

 

 

Iné grantové programy

 

APVV

 

Štrukturálne fondy EÚ

"Public space"

 

ESF

 

Projekt

"Offset" - Nadácia Tatra banky