Výberové konania

Výberové konanie

 

Všeobecné kritériá pre obsadzovanie funkcií a zároveň pracovných miest

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na Fakulte umení TU v Košiciach

 

 

Vyhlásenie výberového konania

na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov:

 

Možné požadované doklady:

- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- prehľad o pedagogickej činnosti
- zoznam a doklady o vedecko-výskumnej a umelecko-tvorivej činnosti (prehľad publikačnej a umeleckej činnosti podľa kategórií v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie
publikačnej a umeleckej činnosti)
- portfólio tvorby