Výberové konania

Výberové konanie

 

Všeobecné kritériá pre obsadzovanie funkcií a zároveň pracovných miest

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na Fakulte umení TU v Košiciach

 

 

Vyhlásenie výberového konania

* na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

 

Možné požadované doklady:

- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- prehľad o pedagogickej činnosti
- portfólio tvorby

- Príloha č. 1 - Prehľad o umeleckej a publikačnej činnosti podľa kategórií

- v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti