Profil

Fakulta umení TUKE za krátku dobu svojej existencie sa významne zviditeľnila svojou umeleckou, ale aj vedeckou činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Pedagogické zastrešenie fakulty odborníkmi z každej zo spomínaných oblastí pripravujú živnú bázu pre rozlet každého nadaného uchádzača o štúdium na fakulte. K prestížnym výsledkom prispievajú pravidelné výstavy študentov a pedagógov fakulty v galériách na Slovensku a v zahraničí, ako aj nominácie na najvýznamnejšie kultúrne ocenenia.

Hlavným cieľom Fakulty umení, je pripraviť absolventov na to, aby popri svojej odbornej umeleckej činnosti, boli neustále iniciátormi kultúrneho a umeleckého života v spoločnosti. Aby sa stali kreatívnym impulzom pre celé svoje okolie. V ostatných rokoch sa Fakulta umení výrazne angažovala v projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Konkrétnymi aktivitami študenti a pedagógovia fakulty prispeli k víťazstvu Košíc v konkurencií ostatných slovenských miest.

O fakulte