Fakulta > Orgány FU > Dekan >

dekan fakulty

doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
facebook | Fakulta umení
| Katedra architektúry
| Katedra dizajnu
| Katedra výtvarných umení
| Katedra teórie a dejín umenia