Fakulta >

O fakulte

Iniciatívy pre vznik fakulty výtvarného zamerania v Košiciach, ktoré sa začali výraznejšie prejavovať už na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, boli úspešne zavŕšené v roku 1998. Vtedy na základe súhlasu Akreditačnej komisie a MŠ SR, Akademický senát TU v Košiciach na svojom rokovaní dňa 29.9.1998 schválil svojim rozhodnutím č. 43/98 zriadenie Fakulty úžitkových umení ako ôsmej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V súlade s týmto rozhodnutím bola rektorom TU ku dňu 2.10.1998 zriadená Fakulta úžitkových umení TU v Košiciach so zameraním na zabezpečenie štúdia v odboroch Architektúra, Dizajn a Výtvarné umenie. Formálna zmena názvu Fakulty úžitkových umení na Fakultu umení, ktorá nastala od akad. roku 2001/02 symbolicky zavŕšila prvú etapu jej náročného budovania

Základ pre novú fakultu vytvorili Katedra dizajnu, ktorá bola zriadená na Strojníckej fakulte TU v roku 1991 doc. Mgr. art. Tadeuszom Blonskim, ktorý bol jej prvým vedúcim a Katedra architektúry, ktorá pôsobila na Stavebnej fakulte TU od roku 1996 pod vedením doc. Ing. arch. Petra Pásztora. Pri príprave projektu fakulty a jeho presadení do života nezastupiteľnú úlohu zohral prof. Juraj Bartusz, akad. soch., významný košický sochár a pedagóg, ktorý sa úspešne presadil na VŠVU v Bratislave ako vedúci Ateliéru slobodnej kreativity v rokoch 1990 až 1998. Prvým dekanom Fakulty umení sa stal doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., ktorý pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry dizajnu.

Fakulta umení TUKE za krátku dobu svojej existencie sa významne zviditeľnila svojou umeleckou, ale aj vedeckou činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Pedagogické zastrešenie fakulty odborníkmi zkaždej zo spomínaných oblastí pripravujú živnú bázu pre rozlet každého nadaného uchádzača o štúdium na fakulte. 
K prestížnym výsledkom prispievajú pravidelné výstavy študentov a pedagógov fakulty
v galériách na Slovensku a v zahraničí, ako aj nominácie na najvýznamnejšie kultúrne ocenenia.

Veľkú pozornosť fakulta venuje vytváraniu zmluvných podmienok pre rozširovanie možností absolvovania čiastkového štúdia v zahraničí v rámci programu ERASMUS, resp. na partnerských školách na Slovensku. Každý rok absolvujú študenti mobilitu programom ERASMUS v celej Európe.

V ostatných rokoch sa Fakulta umení výrazne angažovala v projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Konkrétnymi aktivitami študenti a pedagógovia fakulty prispeli k víťazstvu Košíc v konkurencií ostatných slovenských miest.

Hlavným cieľom Fakulty umení, je pripraviť absolventov na to, aby popri svojej odbornej umeleckej činnosti, boli neustále iniciátormi kultúrneho a umeleckého života v spoločnosti. Aby sa stali kreatívnym impulzom pre celé svoje okolie.

O_fakulte.pdffacebook | Fakulta umení
| Katedra architektúry
| Katedra dizajnu
| Katedra výtvarných umení
| Katedra teórie a dejín umenia