Katedra dizajnu > Ateliér dizajnu: Inovácia >

Atelier dizajnu: Inovácia

Vedúci ateliéru: doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.
www.uhrindesign.com

Odporúčaný počet kreditov: 13

Komunikácia v cudzom jazyku: angličtina

Ukončenie a spôsob hodnotenia:
– Priebežné hodnotenie: prezentácia rozpracovanosti (30 % hodnotenia)
– Záverečné hodnotenie: záverečná prezentácia (70 % hodnotenia)

Cieľ predmetu:
Cieľom štúdia v ateliéri je riešenie rôznych problémov, s ktorými sa môžeme stretnúť v bežnom živote, pričom študentom sa poskytuje priestor pre dizajnérsky výskum. V analýze každého problému sa stretnú s ex-perimentovaním s materiálom, technológiami a praktickou funkciou výrobku, tak aby bolo možné do týchto veličín zasiahnuť a v sú- činnosti s teoretickými (ergonómia, dejiny umenia a hmotnej kultúry...) a praktickými zručnosťami dosiahnuť výsledok v podobe inovatívneho dizajnu. Inovácia sa tu nechápe iba v kontexte formálnej originálnosti a ne- opakovateľnosti výrobku ale aj zasiahnutie do podstaty praktickej funkcie.

Charakteristika ateliéru:
Diskusia medzi pedagógom a študentom vedie k sa- mostatnej aktivite a motivácii, ktorá vyúsťuje do individuálneho kreatívneho procesu. Výsledný projekt môže byť sériový produkt alebo solitér v po- dobe modelu alebo prototypu, pričom sériovosť môže mať aj limitovaný charakter.

Odporúčané:
Designum,
RUD,
Design Trend (ČR),
Wallpaper (UK),
Form(D)
www.sdc.sk,
www.designboom.com,
www.designspotter.comfacebook | Fakulta umení
| Katedra architektúry
| Katedra dizajnu
| Katedra výtvarných umení
| Katedra teórie a dejín umenia