Katedra dizajnu > Ateliér dizajnu: Vizuálna komunikácia >

Ateliér dizajnu: Vizuálna komunikácia A

Vedúci ateliéru: doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.

Odborný asistent: Mgr. art. Mária Tokárová

Odporúčaný počet kreditov:
13
Komunikácia v cudzom jazyku: angličtina

Ukončenie a spôsob hodnotenia:
– Priebežné hodnotenie: prezentácia rozpracovanosti (30 % hodnotenia)
– Záverečné hodnotenie: záverečná prezentácia (70 % hodnotenia)

Cieľ predmetu:
Ateliér podporuje koncepčné a tvorivé myslenie. Svojou štruktúrou a charakterom výučby pripravuje študentov orientovať sa v zložitej problematike súčasného grafického a komunikačného dizajnu. Študent by mal porozumieť širším súvislostiam vizuálnej komunikácie a naučiť sa spolupracovať s príbuznými disciplínami. V procese výuky sú na prvom mieste požiadavky dnešnej praxe, aby bol absolvent schopný pracovať samostatne ale aj v kolektíve grafického štúdia či reklamnej agentúry. Zároveň by si mal osvojiť základné pojmy a terminológiu z tejto oblasti, mal by ovládať historické pozadie, remeslo a tradíciu, no zároveň by mal byť flexibilný a vedieť reagovať na súčasné rýchlo sa meniace prostredie vizuálnej kultúry.

Charakteristika ateliéru:
1. Stavebné prvky grafického dizajnu
2. Základné princípy grafického dizajnu
3. Písmo a typografia: kaligrafické a tlačové písma, typografia 20. storočia, práca s písmom v ploche, metodika tvorba písma
4. Značka a logotyp: princíp tvorby, klasifikácia, kodifikácia
5. Piktogram, ideogram, grafické informačné systémy
6. Základné grafické formy a formáty
7. Corporate identity: design manuál
8. Plagát: základná charakteristika, historický vývoj, osobnosti plagátovej tvorby, funkcia plagátu, maliarsky, typografický a fotografický plagát
9. Kniha: vývoj knihy, knižná ilustrácia, knižná väzba, knižná úprava
10. Grafický dizajn a obal

Odporúčané:
De sign um (SR), www.sdc.sk
Font (ČR), www.font.cz
Pixel (ČR), www.pixel.cz
Svět tisku (ČR), www.svettisku.cz
Typografia (ČR), www.typografiacz.cz
Typo (ČR), www.magtypo.cz


Ateliér dizajnu: Vizuálna komunikácia B

Vedúci ateliéru: akad. mal. Pavol Rozložník

Odborný asistent: Mgr. art. Mária Tokárová

Odporúčaný počet kreditov: 13

Ukončenie a spôsob hodnotenia:
– Priebežné hodnotenie: prezentácia rozpracovanosti (30 % hodnotenia)
– Záverečné hodnotenie: záverečná prezentácia (70 % hodnotenia)

Cieľ predmetu:
Vizuálna komunikácia je oblasť, ktorá sa za posledné roky mimoriadne zmenila po technickej i technologickej stránke, ale aj čo sa týka vyjadrovacích prostriedkov, znakov a symbolov. Avšak sú zásady, ktoré sa nezmenili. Vyplýva to okrem iného z toho, že stále komunikujeme pomocou latinky. Nezmenili sa kompozičné zásady, vedomosti o typografii a farbe či potreba dodržiavať hierarchiu informácií. V Ateliéri vizuálnej komunikácie 2 je cieľom viesť študenta k pochopeniu jednotlivých detailov, ktoré potom skladá do zmysluplných celkov tak, aby porozumel, v čom spočíva jednotný vizuálny štýl. Výsledkom štúdia by mal byť absolvent schopný navrhnúť nielen corporate identity spoločnosti, ale aj reklamnú kampaň či dizajn rady obalov. Veľký dôraz je kladený na kreatívne a netradičné spôsoby riešenia pri zachovaní výtvarnej kvality a dodržaní zadania tak, ako to vyžaduje profesionálne prostredie.

Charakteristika ateliéru:
1. tvorba značiek a logotypov, piktogramov a vizuálnych symbolov
2. riešenie firemnej kultúry a filozofie, jednotného vizuálneho štýlu (manuály CI)
3. koncepcia a dizajn novín a časopisov, úprava a architektúra knihy
4. tvorba reklamných konceptov a kampaní
5. obalový dizajn
6. príležitostná grafika (novoročenky a kalendáre)
7. web dizajn, prezentácie a nové médiáAteliér dizajnu: Vizuálna komunikácia 1998-2012

Vedúci ateliéru:  doc. akad.mal. Jozef Haščák, ArtD.Ateliér dizajnu: Vizuálna komunikácia 2009-2012

Vedúci ateliéru:  Prof. Władysław Pluta


facebook | Fakulta umení
| Katedra architektúry
| Katedra dizajnu
| Katedra výtvarných umení
| Katedra teórie a dejín umenia