“Creative Playgrounds 2018″


 

 

CP_KONFERENCIA HEADER-01

 

Medzinárodné sympózium “Creative Playgrounds 2018″ reflektuje tvorivý potenciál súčasného mediálneho umenia a jeho foriem, predstavilo rôzne medziodborové umelecké projekty, ktoré inklinujú k stratégiám kreatívneho priemyslu.  Sympózium počíta so zámernou konfrontáciou lokálneho a medzinárodného (globálneho) prostredia. Platforma Creative Playgrounds identifikuje kreatívnych jednotlivcov a tímy, stimuluje vzájomný networking a kooperáciu z perspektívy budúcich projektov, ktoré majú potenciál definovať kreatívny priemysel, predovšetkým z pohľadu mediálneho umenia. Formát Creative Playgrounds prináša hravý a atraktívny pohľad na túto širokú socio-kultúrnu sféru. Creative Playgrounds podporuje rozvoj novomediálnej kultúry, na ktorej sa priamo zúčastňujú kreatívci, ale aj odborníci z rôznych oblastí. Cieľom sympózia nie je len predstaviť tvorbu zúčastnených, ale ponúknuť aj round table diskusie na rozličné aktuálne témy. Podujatie sa koná pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty umení v Košiciach, v spolupráci s DIG gallery.

International symposium “Creative Playgrounds 2018″ reflects the creative potential of contemporary media art and its forms, and presents the diverse interdisciplinary projects which incline towards the creative industries or their strategies. The symposium counts on the intense confrontation of the local and international (global) environment. The Creative Playgrounds platform identifies creative individuals and teams, stimulates a mutual networking and collaboration from the perspective of the future projects, which have a capability to define the creative industry, mostly from the point of view of media art. The Creative Playgrounds format provides a playful and attractive view of this vast social and cultural sphere. Creative Playgrounds promotes the development of a new media culture that directly involves artists, as well as professionals from the different fields. The goal of Creative Playgrounds 2018 is to present not only the current creation of the participants, but also to be focused on different topics via round table discussions. The event isheld within the 20th anniversary of the Faculty of Arts in Košice, in cooperation with DIG gallery.

 

Project “Creative Playgrounds 2018″ is supported by Slovak Arts Council

 

FPU_logo2_cierne

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.